«

»

ก.ค. 31

เอกสารเผยแพร่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

แผนตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและรายงานประเมินตนเอง
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562


ขั้นตอนการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ESAR) ปีการศึกษา 2562
สำหรับหลักสูตร


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7 หรือ SAR) และตารางคำนวณคะแนน


หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ


คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557


ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์


ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม (วารสาร ,รายงานสืบเนื่องการประชุม ,ตำรา)
หมายเหตุ : ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วยชื่อวารสารที่เผยแพร่หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีที่เผยแพร่ เดือนที่เผยแพร่ เลขหน้าที่ตีพิมพ์ หากเป็นหนังสือหรือตำรา ให้ระบุชื่อหนังสือหรือตำรา สถานที่จัดพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์ จำนวนหน้าทั้งหมด เป็นต้น