»

ประมวลภาพกิจกรรม-งานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12-13 พ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

« 1 ของ 12 »