»

ประมวลภาพกิจกรรม-งานประกันคุณภาพ

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

« 1 ของ 6 »

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

สมต. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่3/2562
ณ ห้องพิชัยรณยุทธ ชั้น5 อาคารภูมิราชภัฏ

« 1 ของ 3 »

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ประธานกรรมการ) (อดีต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เพื่อรายงานผลการประเมินแก่ผู้รับการประเมิน และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICIT)

« 1 ของ 5 »