วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย

Banner_005
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวง กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

3. เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

4. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

5. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก

2. มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม

3. มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และรายงานตามรอบระยะเวลาการรายงานที่ ก.พ.ร. กำหนดไว้

4. มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

นโยบายและแนวดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นโยบายข้อ 1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานการส่งเสริม การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร และการจัดการ

แนวทางดำเนินการ

1.1 ให้มีการกำหนดความรู้พื้นฐานและคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นของนักศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม

1.2 ให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการหาความรู้ ความคิด การวิเคราะห์การปฏิบัติการภาคสนามเพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานในทุกโปรแกรม วิชา

1.3 ให้มีการกำหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.4 ให้มีการกำหนดกิจกรรมและเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

1.5 ให้มีการกำหนดเกณฑ์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ

1.6 ให้มีการกำหนดเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ตำราเรียน สื่อการเรียน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำหรับแต่ละโปรแกรมวิชา

1.7 ให้พัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการศึกษา การบริหาร การจัดการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

1.8 ให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินโปรแกรมวิชา หน่วยงานและการประเมินมหาวิทยาลัย

1.9 ให้มีวิธีการส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ

1.10 ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามลำดับทุกสิ้นปีการศึกษา

 

นโยบายข้อ 2 เร่งรัดให้มีกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ

แนวทางดำเนินการ

2.1 ให้แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดหลักการและ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินการศึกษาจากองค์กรภายนอก

2.2 ให้มีการแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามกรอบ นโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏกำหนด

2.3 ให้มีการประเมินการทำงานของอาจารย์ตามมาตรฐานภารกิจในข้อ 1.3

2.4 ให้มีการประเมินมหาวิทยาลัย ประเมินหน่วยงาน และประเมินโปรแกรมวิชาอย่างต่อเนื่อง

2.5 ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6 นำข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย

2.7 ให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายข้อ 3 เร่ง ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระยะเริ่มแรกให้มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ และเร่งรัดให้มีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่าง เร่งด่วน

แนวทางดำเนินการ

3.1 ให้มีกระบวนการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

3.2 ให้มีการตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา

3.3 ให้กำหนดแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เศรษฐกิจ และการปรับตัว

3.4 ให้ปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาในกิจกรรม วิชาการและบริหารของมหาวิทยาลัย

3.5 ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยว กับการประกัน      คุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอื่น

3.6 ให้มีการกำหนดปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมในการพัฒนาการบริหารและการจัดการ

3.7 พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ ในรูปของแผนงานให้ชัดเจน

3.8 พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบข้อมูลในการบริหารงานที่มีการนำระบบเทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.9 ให้มีการกำหนดมาตรฐานอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ

3.10 ปรับปรุงระบบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารในระดับต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการประกันคุณภาพ

3.11 เร่งรัดให้มีการปฏิรูปการเรียนของนักศึกษา การสอนของอาจารย์และการบริหารการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นโยบายข้อ 4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางดำเนินการ

4.1 ส่งเสริมให้มีสมาคมหรือชมรมวิชาการของโปรแกรมวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ

4.2 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำโปรแกรมวิชา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโปรแกรม วิชา

4.3 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร สาขาวิชา/กอง/งาน  ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ กำกับ ดูแล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะวิชาในการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะวิชา

4.4 ให้มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพใน มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ใช้ผลผลิตเอกชน สมาคมวิชาการ และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น

4.5 ให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นโยบายข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก

แนวทางดำเนินการ

5.1 จัดทำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน รูปแบบต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ เอกสาร นิทรรศการ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.2 จัดทำข้อมูลข่าวสารและผลงาน เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองใน ท้องถิ่นใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป