ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Banner_005
ปรัชญา
“พัฒนาระบบกลไกการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”วิสัยทัศน์
“สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน” จะเป็นหน่วยงานชั้นนำในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา

พันธกิจ
1. ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. พัฒนาระบบการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยจัดทำไว้กับสำนักงาน ก.พ.ร.
3. พัฒนาองค์กรและระบบงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพอย่างกัลยาณมิตร
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย