ข้อมูลทั่วไป

Banner_005
 

ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ตั้งหน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานประกันคุณภาพและตรวสอบภายใน
ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1659 ,1719 โทรสาร 0-5541-6601-20 ต่อ 1685
ประวัติ
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายของสถาบัน ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอก ดำเนินการด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และการเรียนของนักศึกษา และศึกษาวิจัยด้านการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม ให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานดำเนินงาน โดยให้รวมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน โดยรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) งานด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 

 uru
 สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานประกันคุณภาพและตรวสอบภายใน
ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์