เกี่ยวกับสำนักงาน

 

page13

Banner_005

ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและต …

View page »

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา “พัฒนาระบบกลไกการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื …

View page »

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภ …

View page »

แผนกลยุทธ

View page »