เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน CHE QA Online ระดับหลักสูตร
คู่มือการใช้งาน CHE QA Online ระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


CHE QA Online ปีการศึกษา 2560 – http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2560/


แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.
2560

1.ระดับปริญญาตรี
2.ระดับบัณฑิตศึกษา


ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
1.แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 
2.ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 1
3.ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 2


โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


เอกสารประกอบการอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ฉบับที่ 2
เอกสารประกอบการอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ฉบับที่ 1


แบบแจ้งขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินการ ระดับหลักสูตร