เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7 หรือ SAR) และตารางคำนวณคะแนน


ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์


ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม (วารสาร ,รายงานสืบเนื่องการประชุม ,ตำรา)
หมายเหตุ : ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วยชื่อวารสารที่เผยแพร่หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีที่เผยแพร่ เดือนที่เผยแพร่ เลขหน้าที่ตีพิมพ์ หากเป็นหนังสือหรือตำรา ให้ระบุชื่อหนังสือหรือตำรา สถานที่จัดพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์ จำนวนหน้าทั้งหมด เป็นต้น


คู่มือการใช้งาน CHE QA Online ระดับหลักสูตร
คู่มือการใช้งาน CHE QA Online ระดับหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 – http://202.44.139.56/cheqa3d2561/


แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.
2560

1.ระดับปริญญาตรี
2.ระดับบัณฑิตศึกษา


ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
1.แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.7) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 
2.ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 1
3.ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 2


โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


เอกสารประกอบการอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ฉบับที่ 2
เอกสารประกอบการอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ฉบับที่ 1


แบบแจ้งขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินการ ระดับหลักสูตร