แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ส่วนที่ 1

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ส่วนที่ 2

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ส่วนที่ 1

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ส่วนที่ 2

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ส่วนที่ 1

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ส่วนที่ 2

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2556