งานตรวจสอบภายใน

กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบฯ 2560 ส่วนที่ 1 กฎบัตรการตรว …

View page »

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 1 ระเบียบกระทรวง …

View page »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ปี 2557

View page »

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว

แผนการตรวจสอบระยะยาวปี 2559-2561 แผนการตรวจสอบระยะยาวปี …

View page »

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ส่วนที่ 1 แผนการตรวจสอบภ …

View page »

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

View page »

แนวทางงานประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในภาครัฐ

View page »

คู่มืองานตรวจสอบภายใน

View page »

รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

– สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประ …

View page »

เอกสารดาวน์โหลด

แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปอ.3 ( …

View page »