งานตรวจสอบภายใน

กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบฯ 2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน …

View page »

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256 …

View page »

นโยบายผู้บริหารด้านการตรวจสอบภายใน

นโยบายผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 นโ …

View page »

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 25 …

View page »

นโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบภายใน

นโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบ …

View page »

แผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน

แผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 แผนพัฒน …

View page »

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 1 ระเบียบกระทรวง …

View page »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ปี 2557

View page »

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว

แผนการตรวจสอบระยะยาวปี 2562-2564 แผนการตรวจสอบระยะยาวปี …

View page »

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 แผนการตรวจสอบภายในประจำป …

View page »

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556

View page »

แนวทางงานประกันคุณภาพและตรวจสอบภายในภาครัฐ

คู่มือประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในปี 2555 แนวทางการประกั …

View page »

คู่มืองานตรวจสอบภายใน

คู่มือการใช้งานระบบงานตรวจสอบ MIS เกณฑ์การตรวจสอบภายในป …

View page »

รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

– สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประ …

View page »

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต   การประเมินความเสี …

View page »

เอกสารดาวน์โหลด

แบบติดตาม ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค …

View page »