ปฏิทินสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค. 31

เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 

SAR วิทยาลัยนานาชาติ
SAR สำนักงานอธิการบดี
SAR ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
SAR สถาบันวิจัยและพัฒนา
SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
SAR กองบริหารงานบุคคล
SAR กองนโยบายและแผน
SAR กองพัฒนานักศึกษา
SAR กองศิลปวัฒนธรรม


แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563


ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1095/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563


รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ได้ทาง Facebook และ YouTube : ITAS NACC วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.50 น. เป็นต้นไป (คลิกที่ข้อความเพื่อรับชม และรับชมย้อนหลัง)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 แผนตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการใช้งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ESAR) ปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7 หรือ SAR) และตารางคำนวณคะแนน


หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557


ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์


ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม (วารสาร ,รายงานสืบเนื่องการประชุม ,ตำรา)
หมายเหตุ : ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วยชื่อวารสารที่เผยแพร่หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีที่เผยแพร่ เดือนที่เผยแพร่ เลขหน้าที่ตีพิมพ์ หากเป็นหนังสือหรือตำรา ให้ระบุชื่อหนังสือหรือตำรา สถานที่จัดพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์ จำนวนหน้าทั้งหมด เป็นต้น

 

ประมวลภาพกิจกรรม-งานตรวจสอบภายใน

ประมวลภาพกิจกรรม-งานประกันคุณภาพ

วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

« 1 ของ 6 »

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

สมต. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่3/2562
ณ ห้องพิชัยรณยุทธ ชั้น5 อาคารภูมิราชภัฏ

« 1 ของ 3 »

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ประธานกรรมการ) (อดีต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เพื่อรายงานผลการประเมินแก่ผู้รับการประเมิน และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICIT)

« 1 ของ 5 »

 

ก.ค. 31

Slide_005

Older posts «